Gymnázium Josefa Ressela Chrudim

Olbrachtova 291, 537 01 Chrudim IV
469 669 500

Informace pro uchazeče

Informace pro uchazeče

Datum konání: 
28.04.2017

Rozhodnutí ředitelky o přijetí i nepřijetí si převezměte osobně v kanceláři gymnázia:

  • ve středu 3. května od 7 do 17 hodin
  • ve čtvrtek 4. května od 7 do 17 hodin
  • v pátek 5. května od 7 do 15 hodin.

Neúspěšní uchazeči budou mít možnost ihned podat odvolání proti nepřijetí na gymnázium. Úspěšní uchazeči mohou odevzdat Zápisový lístek.

Prosíme zákonné zástupce u nás přijatých uchazečů, kteří uspěli v přijímacím řízení i na jiné škole a rozhodli se pro tuto školu, aby svoje rozhodnutí sdělili do kanceláře gymnázia tel. 469669500 nebo 469669513 nebo email chlibkov@gjr.cz.

 

8leté-studium_celkové-výsledky

8leté-studium_přijatí-uchazeči

4leté-studium_celkové-výsledky

4leté-studium_přijatí-uchazeči

 

Poučení o postupu v případě přijetí/nepřijetí
 
V souladu s ustanovením § 60g zákona 561/2004 Sb. (školský zákon):
 
 (6)„Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
 
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí
 
ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový
 
lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli
 
poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou
 
výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného
 
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
 
 (7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním
 
zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním
 
dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání
 
v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě,
 
že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč
 
může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl
 
následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup
 
uchazeče se použijí věty první a druhá.“
 
Nepřijatí uchazeči se mohou proti rozhodnutí o nepřijetí odvolat ve lhůtě 3 pracovních dnů
 
ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání podává zákonný zástupce uchazeče prostřednictvím
 
střední školy ke krajskému úřadu.

 

Vydáno: 28. Duben 2017 - 16:32 -- admin